pirsum1

מד זרימה / ספיקה לביוגז, גז טבעי, אוויר דחוס וכל סוגי הגזים באתר יונייטד מכשור בע"מ . מדי זרימה ומשדרי זרימה לגזי ביו גז וגז טבעי משמשים במגוון תעשיות והם עמידים במיוחד ובעלי תקנים רבים ביניהם ATEX FM ועוד. מדידת הזרימה של גז הינה מלאכה מורכבת שכן נפח של גזים יכול לשנות בתנאים שונים דוגמת חום, קור או לחץ. מדי הזרימה / ספיקה לביו גז גז טבעי וכל סוגי הגזים שחברתנו משווקת יודעים להתחשב בטמפרטורה ובלחץ ללא מחשב זרימה כל שהוא והכל ברגש אחד המוחדר לצינור (מהצד / מלמעלה / מלמטה).