pirsum1

מד זרימה למוצקים הוא מכשיר המסוגל לאמוד בדיוק של עד 0.5% את זרימת מוצקים במגוון גדול של תעשיות. מד זרימה לחומרים מוצקים מאפשר למדוד למשל חומרים המועמסים על מסועים או משאיות או לחלופין לשמש באופן סניטרי למדידת זרם בתעשיית עיבוד המזון