pirsum1

מפסקי זרימה תרמיים לנוזלים ללא חלקים נעים עם אמינות ואיכות גבוהה מאוד.
מפסקי זרימה תרמיים בשיווק חברת יונייטד מכשור בע"מ הינם מפסקי זרימה העמידים ללחץ גבוה וניתן לכוון במפסקי הזרימה התרמיים את מהירות הזרימה בה נרצה שמפסק הזרימה התרמי ישנה את מצבו.